// 1. ติดต่อฐานข้อมูล
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=blueshop;charset=utf8", "root", "");

// 2. กำหนดรูปแบบคำสั่ง SQL
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");

// 3. ประมวลผลคำสั่ง SQL
$stmt->execute(); 

// 4. วนลูปดึงผลลัพธ์
while ($row = $stmt->fetch()) {   // ดึงข้อมูลทีละแถวเก็บไว้ใน $row
    echo "<pre>";
    print_r($row);	 // คำสั่งแสดงค่าในอาร์เรย์
    echo "</pre>";
}